Hillary Cardoza
Bokdi Mhaka Naka
Posted On: 07/03/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨ÉÆQØ ªÀiÁíPÁ £ÁPÁ

£ÀgÀìjPï ªÀZÉÆ£ï gÀhÄqï ºÁqÉèA
gÀhÄqï vÉA UÀįÉƨÁZÉA;
ºÁqÀÄ£ï vÁuÉA ªÀiÁwAiÉÄAvï gÉÆAiÉÄèA
GzÁPï WÁ®Ä£ï gÁPÉÆ£ï gÁªÉèA.

¢Ã¸ï ªÉvÁA-ªÉvÁA gÀhÄqï fêÁ¼ï eÁ¯ÉA
PÉÆA¨Éæ ¥sÀÅmÉè, ªÁgÁåPï ºÁ¯Éè;
¨ÉÆAUÉ ¥ÀqÉè, ¥sÀůÉÆAPï gÁªÉè
gÁwA ¸ÉeÁjßZÁå UÁAiÀiÁæ£ï SɯÉ!

CAiÉÆåà zɪÁ ZÉqÁé£ï ªÀiÁjè ¨ÉÆèï
vÉÆmÉÆÌ Wɪïß DAiÉÆè vÁZÉÆ ¨Á¨ï;
UÁAiÀiÁæZÉÆ ¥ÁAAiÀiï ªÉÆÃqï
QvÉA ªÀÄíuÁÛAiÉÆÎ, w ¸ÀªÀAiÀiï ¥Áqï!

£ÁwPï D¥Àªïß Df ªÀÄíuÁÛ:
UÀįÉƨÁ gÀhÄqï PÉÆÃuï D¥ÀqÁÛ?
vÁå gÀhÄqÁPï D¸Á PÁAmÉ
SɯÁA vÁå ¨ÉÆPÉØ£ï¬Ä¸ÁÛ?

CgÉ ªÀÄíeÁå ªÀįÁªÀÄw
w D«ÄÑZï ¨ÉÆQØ ¦²;
£ÁAiÀiÁÛ å £Á£ÁßPï «PÀÄ£ï ¸ÉÆqï
£ÁvÀgï KPï ¥ÁAAiÀiï ªÉÆÃqï!

QvÉè UÁUÉæ SɯÁåvï ªÀÄíeÉ
¯ÁrAiÉÆ V¼Áî åvï ZÀqÉØZÉ;
¦nPÉÆÃmï WÁ®ÄAPï eÁAiÀiÁßAvï
D¸ÁwÎ ¥À¼É ¨ÉÆPÉØ ¥ÉÇÃmÁAvï!

¥ÀÅgÉÆ D£Á, DªÀiÁÌA ¨ÉÆQØ
QvÉè¬Æ ªÉļÉÆA¢vï ¥ÀAiÉÄê gÉÆQØ;
DvÁAZï ªÀígï, jPÁë ¸ÁAUï
¸ÁAiÀiÁâPÀqÉ D¸Á vÁQØ!

UÀįÉƨï D±É£ï gÀhÄqï¬Æ UɯÉA
gÀhÄqï £Á UÀįÉƨÁZÉA;
UÀįÉÆ¨ï ªÀiÁ¼ÉÑA ¦±ÉA ªÀÄíeÉA
¨ÉÆQØ ¢vÀZï PÀªÀ£ï WÀqÉèA!
 

»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bokdi Mhaka Naka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code