J.B.Sequeira
Tem Hanv Nenam
Posted On: 08/03/2012 01:55 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÉA ºÁAªï £ÉuÁA
ªÀÄíeÉÆ d£ïä PÀ¸ÉÆ eÁ¯Á, vÉA ºÁAªï £ÉuÁA
¥ÀÅuï, ªÀÄíeÉA ªÀÄgÀuï AiÉÄAªÁÑ å¢üA
fêÀ£ï PÀ¸ÉA ZÀ¯ÁèA, vÉA RArvï ºÁAªï eÁuÁA!
 
ºÁå ¸ÀA¸ÁjA QvÁåPï ºÁAªï DAiÀiÁèA
vÁZÉÆ GzÉÝÃ±ï ºÁAªï £ÉuÁA;
¥ÀÅuï ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï ¸ÁAqÁÑ å¢üA
PÀ¸ÉÆ ºÁAªï fAiÉįÉÆèA, vÉA dgÀÆgï eÁuÁA!
 
QvÁåPï, PÀ¸ÉÆ D¤ PÉzÁ¼Á ªÀÄíeÉÆ
d£ïä eÁ¯ÉÆ, vÉA ºÁAªï £ÉuÁA;
ªÉÆgÁÑ å¢üA fêÀ£ï PÀ¸ÉA D¸ï¯ÉèA
ªÀÄgÁÚ ¥ÀAiÀiÁðAvï PÀ¸ÉA fAiÉįÁA vÉA eÁuÁA!
 
ªÀÄ£Áê å, DªÀAiÀiï ¸ÉÆqïß
ªÀír¯ï vÀÄeÉÆ PÉÆÃuï, PÉÆÃuï¬Æ £ÉuÁ;
fêÀ£ÁPï PÀ¸ÉÆè Cxïð, PÀ¸ÉA PɯÉA ªÀåxïð
vÉA ºÁAªï eÁuÁA!
 
UÀ¨sÁð-xÀ¼ÁAvï, gÀUÁÛZÁå ªÁí¼ÁAvï
d£ïä PÀ¸ÉÆ, ºÁAªï £ÉuÁA;
ªÀÄgÁÚPï ªÀÄíeÁå ºÁ¸ÉÛ¯Áåvï?
zÉSÉÆ£ï ªÉÆqÉA gÀqÉÛ¯Áåvï? vÉA eÁuÁA!
 
zsÀgÉÛa » ¤Ãvï, ºÉA RArvï ¸Àvï
ªÀÄgÁÚ ¥ÉÃmï ªÀÄíf PÀ¹ GmÁÛ
RgÉÆÃRgï ºÁAªï £ÉuÁA!
 
ºÁå zÉÆãÁAvï¬Æ zɪÁ
vÀÄAZï ¸ÀÄgÁévï D¤ vÀÄAZï CAvïå
UÀªïð-ºÀAPÁgï zÁPÀAiÀiÁÛ£Á ºÁå ¸ÀvÁZÉÆ
Cxïð ªÀĤ¸ï QvÁåPï £ÉuÁA?
 
 
 
eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Deva Kaden Mhajo Xin
  Ani Kitem Zai Thuka?
  Naveen Dhandho
  Fulaam Ridh
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
  Thadavacho Parinaam
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tem Hanv Nenam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code