J.B.Sequeira
Fulaam Ridh
Posted On: 12/03/2012 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥sÀůÁA jÃzï
ºÁvÁAvï ®ÄªÁA, ¥ÁAAiÀiÁAPï ªÉÄÃAiÀiï
QvÁåPï C¸ÉÆè C®APÁgï?
£Éí¸Àªïß ¸ÀÆmï, ¸ÉƨsÀªïß ¥ÉÃmï
zÀªÀèvÉZÉÆ ¸ÀÄAUÁðgï?
CvÉÆä G¨sÁè, PÀÆqï ¸ÀÄPÁè å
gÁPÁÛ wPÁ ¥sÉÇAqï;
ªÀiÁwAiÉÄa w ªÀiÁw eÁAªï
SÉÆAqÁ ªÀiÁvÉÆì UÀÆAqï!
 
G¥ÁzÉÃ¸ï ªÉÆqÉÆè, QæøÁÛ-«ZÁgï ¸ÉÆqÉè
¥ÁAUÀÄæ£ï SÉÆmÉÆ ªÉøï;
¤ªÀiÁt » gÀhÄrÛ, G¥ÁæAvï £Á ¨sÀrÛ,
¢Ãªïß ¥sÁAiÉÆÝ£Á «Æ¸ï;
¸ÁéxÁðPï ¢¯ÉA D¥ÀªÉÚA, Cxïð £Á¸ÉÑA fuÉA
D¸ï¯ÉèA ºÁAUÁZï ¸ÀA¥ÁÛ;
PÀÆrZÉÆ ¸ÀÄAUÁðgï, ¥ÉmÉZÉÆ C®APÁgï
UÀÆAqï ¥sÉÇAqÁAvï °¥ÁÛ!
 
D¦èA zsÀ£ÁPï gÀhÄUÀqÁÛ°A, gÀUÁÛaA gÀqÁÛ°A
vÀÄmÁÛ£Á ¸ÀA¸Áj ¨ÁAzsï;
ºÁAUÁZÉA ¸Àªïð ºÁAUÁZï GgÉÛ¯ÉA
¥ÉmÉPï vÀÄeÁå ªÀiÁgÁÛA SÁAzï;
ªÀiÁUÉÚA D¤ VÃvï, ¥sÀůÁA D¤ jÃzï
vÉÆ ¥sÉÇAqÁ ªÀAiÉÆè DZÁgï;
¸ÀÄSÁa PÀÆqï, ªÀiÁwAiÉÄAvï eÁvÉ° ¥ÀÇqï
QqÁåAPï QvÁåZÉÆ «ZÁgï?
¦AUÁåZÉ ¥ÉmÉPï, «®ÄzÁA¤ £ÉlAiÀiÁèå
¸ÀUÉîA ºÉA zÉƼÁåA zÉÃTPï;
¨ÉAeÁgï ªÀiÁw, ¥ÉmÉÆÑ å ªÁw
°¥ÀAªÉÇÑ å £ÁAvï vÀÄeÉÆå ZÀÆQ;
ªÀiÁUÁðgï gÀÄzsÁ£ï, £ÁAªÁgï
CvÁä åa GnÑ£Á ¸ÉÆrÛ;
§gÉA-ªÁAiÀiïÖ vÀÄPÁÛ, CvÉÆä wÃ¥ÁðPï gÁPÁÛ
wZï ¤ªÀiÁt gÀhÄrÛ!
 

 
eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Deva Kaden Mhajo Xin
  Ani Kitem Zai Thuka?
  Naveen Dhandho
  Tem Hanv Nenam
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
  Thadavacho Parinaam
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Fulaam Ridh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code