Catherine D'mello
Rashmi Kabab
Posted On: 20/03/2012 19:26 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÀ²ä PÀ¨Á¨ï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KQ¯ÉÆ aPÀ£ï QêÀiÁ zsÀÄAªïß ZÁ½ßAvï GzÁPï ¥ÁUÁîAªïÌ zÀªÀgï. ZÁågï ¨sÁeï¯Éè ¦AiÀiÁªï D¤ ¥ÁAZï ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. ZÁågï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï.
 
zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¸À̸ÉÆ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÁAvï¯ÉÆè £Ágïè, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA §zÁªÀiï. ºÁå wãï¬Æ ªÀ¸ÀÄÛAZÉA ¥ÉøïÖ PÀgï (§zÁªÀiï, £Ágïè, PÀ¸À̸ÉÆ) zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA «ÄgÁìAUÉ ¦mÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï vÉïï, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, zÉÆãï vÁAwAiÀiÁAZÉÆ ¨ÉÆüï.
 

vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
QêÀiÁ §gÉÆà ¦Ã¼ïß ¨ÉÆïÁAvï WÁ¯ï. ªÀAiÀiïæ PÁtÂì¯ÉÆè å ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ QêÀiÁPï §gÉÆå ¨sÀgÀÄì£ï ¸À ªÀgÁA zÀªÀgï. EAUÉî vÁ¥ÀAiÀiï. QêÀiÁ ²ÃSï ¨ÉÆrAiÉÄPï UÀÄmÁèAiÀiï. ¯ÁAPÁØZÁå ºÁvÁ¼ÁåZÉÆå ¯ÉÆAPÁØZÉÆå ¨ÁjÃPï ¸ÀjAiÉÆ¬Æ ªÉļÁÛvï ºÀ¼ïÛ EAUÁî ågï zsÀgÀÄ£ï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¥ÀgÀÄÛ£ï ¨Áeï. PÀįÉgÁAvï ªÀ ºÁvÁAvï ªÀAiÀiïæ vÀÆ¥ï ±ÉtAiÀiï. UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï ¸À¯ÁzÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï ªÀ eɪÁÚ ¥ÀAiÉÄèA SÁAªïÌ ¢.
 
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Rashmi Kabab":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code