J.B.Sequeira
Ani Kitem Zai Thuka?
Posted On: 25/03/2012 19:31 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

D¤ QvÉA eÁAiÀiï vÀÄPÁ?

w¼ÉÆ-pPÁÌ §¸Àªïß vÀÄeÉA PÀ¥Á¯ï ¸ÀdAiÀiÁÛA
¹AzÀÆgï ¯Áªïß vÀÄeÉÆ ªÀiÁ£ï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛA
PÀ¥Áè¸Àgï ²PÁðªïß vÀÄeÉÆ bÁgÉÆ ¥ÀæPÁ¸ÁÛA.

ªÉÆVæA, ²A«ÛA UÀÄAvÀÄ£ï, vÀÄeÁå jhįÁàAvï  ºÁAªï ªÀiÁ¼ÁÛA
PÁgÁ¥ÁA vÀÄeÁå PÁ£ÁAPï, ªÀÄíeÁå ºÁvÁA¤ SÉƪÀAiÀiÁÛA
¨sÁAUÁæ-zÁAvÉÆt ±ÉAqÁågï, vÀÄeÉÆ ±ÉAqÉÆ £ÉlAiÀiÁÛA.

ªÀeÁæ-£ÉÆwA £ÁPÁgï, ±ÀÈAUÁgÁAiÀiÁÛA

ªÀeÁæA-PÉøÁA ¸ÀgÀའ¢Ãªïß, vÀÄeÉA gÀÆ¥ï ZÀAUÁAiÀiÁÛA
¦gÀÄØPï-PÀjAiÀĪÀÄt ¨ÁAzsÀÄ£ï, ®UÁß-fëvÁa §Ä£Áåzï WÁ¯ÁÛA.

ªÉÆwAiÀiÁA-ªÀÄÄ¢AiÉÆ WÁ¯ïß, ¨ÉÆÃmÁAPï gÀhļÀPï ºÁqÀAiÀiÁÛA

PÁAPÁÚA ºÁwA jUÀªïß, vÀÄf ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÀqÀAiÀiÁÛA
zsÁ¨ï vÀÄeÁå ¥ÉAPÁØPï CAzÀÄð£ï, ¸ÀPÀvï ªÁqÀAiÀiÁÛA.

gÀÄ¥ÁåA-¥ÁAAiÀiÁÓuÁA ²PÁðªïß, vÀÄf ZÁ¯ï ¸ÉƨsÀAiÀiÁÛA

©üvÀjè £Éí¸ÉÆuï vÀÄeÉgï ¸ÉÆqïß, ¨sÁAiÉÄèA £Éí¸Áuï ±ÀÈAUÁgÁÛA
¹¯ïÌ-ZÉÆý CgÀÄà£ï, vÀÄeÉA §zÀ£ï DPÀ¶ðvÁA.
 
gÀ¸Áäa ¸Ár ¢Ãªïß, vÀÄf PÀÆqï ¸ÀdAiÀiÁÛA
¨ÉÆæZï ¦£ïß vÉÆ¥ÀÅ£ï, PÁ¥ÁØA «ÄjAiÉÆ dUÀAiÀiÁÛA
a£É¯ÁA ²PÁðªïß vÀÄPÁ, vÀÄeÉ ¥ÁAAiÀiï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛA.
 
UÀAzsÁ ¦mÉÆ ªÀiÁPÀÄ£ï, vÀÄeÉA ±ÀjÃgï ¥ÀªÀÄð¼ÁAiÀiÁÛA
°¥ï¹ÖPï HAZï ¸ÁgÀªïß vÀÄfA ªÉÇÃAmÁA gÀAUÀAiÀiÁÛA
¸ÀÄUÀAzsï zÀæªÁåA ªÁ¥ÀÅæAPï ¢Ãªïß, PÀÆqï ¥ÀªÀÄð¼ÁAiÀiÁÛA.
 
ªÀiÁwAiÉÄ PÁAPÁÚA¤ D¢üè jÃvï-jªÁeï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛA
SÁuï-eɪÁuï zÁzsÉƲ ¢Ãªïß, vÀÄeÉÆ fÃªï ¥sÀÅ®AiÀiÁÛA
ªÁíeÁAvÁæA ¢Ãªïß, ¸ÀAVÃvÁ£ï vÀÄeÉA ªÀÄ£ï zsÀ®AiÀiÁÛA.
 
¥Á°Ì ºÁqÀÄ£ï ¸ÁPÁ¼ï-¸ÁAeÉgï vÀÄPÁ ¨sÀAªÁØAiÀiÁÛA
¸Àªïð¬Æ vÀÄPÁ ºÁqÀÄ£ï ¢Ãªïß, vÀÄPÁ ¦¸ÁéAiÀiÁÛA
ºÁZÁåQà ªÀígÉÛA PÁ½eï ªÀÄíeÉA vÀÄPÁ CjàvÁA.
 
¸ÀAvÉÆøÁ£ï ¨sÀgÉÆ£ï vÀÄA PÁ¼ÁÓAUÁÚAvï ªÀÄíeÁå
£ÁZï ¨ÁAiÉÄ £ÁZï, Wɪïß ªÀiÁíPÁ UÉÆÃ¥ÁAvï vÀÄíeÁå
EvÉèAZï eÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ, D¤ QvÉA  eÁAiÀiï vÀÄPÁ?
 
AiÉÄPÁÖAAiÀiï-JPÀémÁaA ªÀÄzsÀÄgï UÁuÁA UÁªÀÅAiÀiÁA
JPÁªÉÄPÁ ¸ÁA¨sÁ¼ÀÄ£ï, ¸ÀÄzsÁgÀÄì£ï, DzsÁgÀÄì£ï ZÀ®ÄAiÀiÁA
JPÀémÁZÉA ©üA QgÁèªÁåA D¤ JPÀémÁAvï ¸ÀzÁA gÁªÀÅAiÀiÁA.

eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï.  
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Deva Kaden Mhajo Xin
  Naveen Dhandho
  Fulaam Ridh
  Tem Hanv Nenam
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
  Thadavacho Parinaam
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ani Kitem Zai Thuka?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code