Philip D'souza
Kalakaramchem Gupit Radnem
Posted On: 01/04/2012 17:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀ¯ÁPÁgÁZÉA UÀĦvïÛ gÀqÉÚA!
D¸ï¯ÉÆè JPÉÆè ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄSï PÀ¯ÁPÁgï
£Àmï, PÀ«, UÁ«à D¤ £ÁlPï §gÀAiÀiÁÚgï;
zɪÁ£ï vÁPÁ ¢¯ÉèA vÉA zÉuÉA ¨sÀgÀÆàgï
¥ÀÅuï, zÀĸÁä£ï vÁPÁ SÉAqÁÛ¯É, ¢Ã£Á¸ÁÛA ¸ÀºÀPÁgï.

ªÉÆÃUï vÁPÁ D¸ï¯ÉÆè ªÀígÉÆÛ ªÀiÁAiÀiï-¨sÁ¸ÉZÉÆ
¢Ã¸ï-gÁvï ºÀĸÉÆÌ vÁPÁ, PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉZÉÆ;
GzÉÞñï vÁZÉÆ £À»A, D¥ÉèA £ÁAªï eÉÆqÉÆÑ
G¥ÉÇåÃUï vÉÆ PÀgÁÛ¯ÉÆ, zɪÁ£ï ¢¯Áè å zÉuÁåAZÉÆ.

aAvÁÛ vÉÆ zɪÁa RĶ PÀgÀÄAPï D¸Á D¥ÉÚA

ªÀiÁwAiÉÄAvï ¥ÀÅgÀÄ£ï zÀªÀgÉÑA £À»A, vÉA zÉuÉA;
zɪÁ£ï ¢¯ÉèA zÉuÉA, ¸ÀªÀiÁeÉAvï ¥ÀæzÀjì¯ÉA vÁuÉA
¥ÀÅuï, ªÉƸÁæ¼Áå zÀĸÁä£ÁAPï ¸ÀªÀiÁÓAªÉÑA PÉÆuÉA?

ªÉƸÁæªÀ«ðA DªÀiÁÑ å ¸ÀªÀiÁeÉAvï C¸ÉAZï WÀqÁÛ

JPÁªÉÄPÁZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï £Á¸ÁÛA, GªÉÄízï ªÉÆqÁÛ;
zÀĸÁä£ÁPï ®Ä¹¥sÉgï-¸ÀAiÀiÁÛ£ï vÉÆ £ÁqÁÛ
zÉPÀÄ£ï PÀ¯ÁPÁgÁa ªÀÄAiÀiÁðzï GUÁÛ å£ï vÉÆ PÁqÁÛ.

aAvÀÄ£ï ºÉA, PÀ¯ÁPÁgÁZÉA PÁ½eï UÀĦvïÛ gÀqÁÛ

QvÉA ºÁªÉA PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï ªÀÄíuï zɪÁ¯ÁVA ªÀiÁUÁÛ;
¢Ã¸ï-gÁvï «Äí£Àvï PÀgÀÄ£ï PÀµïÖ-ªÁAªïÖ vÉÆ PÁqÁÛ
zÀĸÁä£ÁAZÉgï dAiÀiïÛ ªÀígÀÄAPï §¼ï ¢ ªÀÄíuÁÛ.

D¥ÀÅuï eÁªïß PÀgÉÆÑ£Á, zÀĸÁæ åAPï PÀgÀÄAPï ¸ÉÆqÉÆÑ£Á

PÀ¯ÁPÁgÁAPï vÁa PÀ¯Á ¥ÀæzÀgÀÄìAPï, vÉÆ ¢AªÉÇÑ£Á;
§gÉA-ªÁAiÀiïÖ zÁPÀAªïÌ vÉÆ ¸ÀªÀiÁeÉ ªÀÄÄSÁgï AiÉÄAªÉÇÑ£Á
C¸À¯ÉÆ WÁwÌ zÀĸÁä£ï, PÉzÁßAZï §gÁåPï ¥ÁAªÉÇÑ£Á.
 

¦ü°¥ï r¸ÉÆÃeÁ, PÁAdÆgïªÀiÁUïð.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Philip D'souza to KonkaniFriends.com
  Preyaxichea Kunieachem Sadhan
  Chuk Samzani
  Avai - Bapaichem Rudhan
  Salvanim Anim Jik
 More contributions from Philip D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kalakaramchem Gupit Radnem":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code