Catherine D'mello
Custard Kheer
Posted On: 01/04/2012 17:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀ¸ÀÖgïØ Tgï
CzsÉðA PÀ¥ï ¨Á¸Àäw vÁAzÀļï zsÀÄAªïß CzsÉðA ªÀgï ©üeÁvï zÀªÀgï. ¥ÁAZï PÀ¥ÁàA zÀÆzsï zÁmï ºÁArAiÉÄAvï ªÉÇvÀÄ£ï GeÁågï zÀªÀgï. ©üeÁvï zÀªÀgï¯ÉÆè vÁAzÀļï zÀÆzsÁAvï ¨sÀgÀÄì£ï ¯Áí£ï GeÁågï ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï ²dAiÀiï. KPï PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï TgÀªïß zÀÆzsÁAvï ªÉÇÃvï D¤ ºÁ®¬ÄvïÛ gÁªï. Tgï zÁmï eÁªïß AiÉÄvÁ£Á ¥ÁªÉÚA PÀ¥ï ¸ÁPÀgï D¤ CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï PÉñÀgï, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï zsÁ «Ä£ÀÄmÁA ©üdªïß, TjAvï ¨sÀgÀÄì£ï, ZÁ¼ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
KPï J¥Àà¯ï ¸ÉƯïß ¨sÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgï. ¥ÀAzÁæ ¸ÁAvÁæAZÉÆå ²gÉÆ ¸ÉƯïß ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀgï. ¥ÀAzÁæ zÁæPÉÆë å zÉÆãï PÀÄqÉÌ PÀgï, ¥sÁæAiÀiï¥sÉãÁAvï zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁA PÀįÉgÁA §lgï (¯ÉÆtÂ) vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï, PÁvÀgÉè°A ¥sÀ¼ÁA ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¥ÀjÛ. zÉÆãï PÀįÉgÁA ¸ÁPÀgï ¨sÀjì. ¥sÁæAiÀiï¥sÉÃ£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. JPÁ ¨ÉÆïÁAvï ¥sÀÇæmïì ªÉÇÃvï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ Tgï ªÉÇÃvï. ªÀAiÀiïæ xÉÆqÉÆå Q¹ä¸ÉÆå ±ÉuÁªïß eɪÁÚ G¥ÁæAvï SÁAªïÌ ¢.
 
UÀªÉÄð ¢Ã¸ÁA¤ ¦üæqÁÓAvï zÀªÀgïß SɯÁågï gÀÄaPï ¯ÁUÁÛ.

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Custard Kheer":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code