J.B.Sequeira
Deva Kaden Mhajo Xin
Posted On: 04/04/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zɪÁPÀqÉ ªÀÄíeÉÆ ²uï
CªÉÆ°Pï ¢ªÉðA ¢Ãªïß vÀĪÉA
zɪÁ, vÀĪÉA QvÉÆè G¥ÁÌgï PɯÁAiÀiï?
¸ÀA¸ÁgÁAvÉèA C¥ÀǪïð zÁAiÀiïÓ
zÁzÁèåZÁå PÀIJa ¨ÉÆÃgï PÁqïß ¹ÛçÃ
vÀĪÉA gÀZÁèåAiÀiï; fêÀ£ï vÁAZÉA
¨sÁV eÁAªïÌ, ¸ÀÄSÁZÁå ¯ÁígÁA¤
¸ÀAvÉÆøÁZÁå ªÁgÁågï zsÀ¯ÉÆAPï
¨sÀīĪÉÊAPÀÄAoÁAwèA zÉÆãï PÁ¼ÁÓA
vÀĪÉA gÀUÁÛ-ªÀiÁ¸Á£ï gÀZÀÄ£ï GzÀãªï
PɯÉèAAiÀiï! vÀ£ï-ªÀÄ£ï vÁAZÉA
KPï PÀgÁÛ£Á, ªÉªÉUÉÆî å zÉÆãï PÀÆr
QvÁåPï gÀZÉÆè åAiÀiï ¨Á¥Á? ¥Àwuï
ªÀÄí½î ªÀ¸ïÛ vÀÄeÉ xÁªïß ¯Á¨sï°è
D¸ïÛ! vÀÄeÁå ¨sÁV vÉÆÃmÁAvï
ªÁgÁågï G©üÑA zÉÆÃ£ï ¦¸ÉƽA D«ÄA!
DªÉÄÑA §AzsÀ£ï PÀgïß, vÀĪÉA £ÀAzÀ£ï
PɯÁAAiÀiï; ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓAvÁèå ªÉÇqÁÚ åAPï
¸ÁPÉðA GªÀÄAUï, GªÀiÁ¼ÁåAZÉA C¥ÀǪïð
¸ÉƨsÁAiÉÄZÉA gÀZÀ£ï PɯÁè å vÀÄeÁå
²°à-gÀZÁßPï RArvï ºÁAªï
CUÁðA ¢vÁA! GvÁæA¤ ªÀÄzsï ¨sÀgï¯Áè å
UÀAzsÀ£Á£ï ¸ÀÄUÀAzsï eÁ¯Éè å JPÉå ¨ÁªÉèPï
ªÀÄíf §j D¤ Rj ¸ÁAUÁwuï eÁªïß
¢¯Áè åPï vÀÄPÁ, ¯ÁSÉÆÃA CUÁðA!!
¥ÀÅuï...ªÀÄíeÉÆ ¯Áí£ï ²uï
zɪÁ, gÁUÁgï eÁAiÀiÁßPÁ...PÁ¼ÁÓZÁå
UÀÆAqÁAiÉÄ xÁªïß ¸ÁAUÁÛA fêÀAvï
¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄAªïÌ vÀÄA ¥sÁªÉÇ
PÀgÁÛAiÀiï; ¥ÀÅuï, ªÀÄgÁÚAvï
¸ÁAUÁvÁ ªÉÆgÉÆAPï, QvÁåPï ¥sÁªÉÇ PÀj£ÁAAiÀiï?
zÉÆÃUÁA D¸ÁÛ£Á, ¸ÀA¥ÀÇgïÚ D¸ï¯ÉèA
PÁ½eï, JPÉÆqÁå ªÀÄgÁÚ£ï C¥ÀÇgïÚ
GgÁÛªÀÄÆ! WÀrAiÉÄ eÁ¯Áågï zɪÁ...
DªÀiÁÌA zÉÆÃUÁAPï¬Æ ¸ÁAUÁvÁZï
ªÀÄgÀuï ¥sÁªÉÇ PÀgï, »Zï ªÀÄíf D±Á!
 
 
eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Ani Kitem Zai Thuka?
  Naveen Dhandho
  Fulaam Ridh
  Tem Hanv Nenam
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
  Thadavacho Parinaam
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Deva Kaden Mhajo Xin":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code