Gladies Rego
Somieacho Chavtho Khilo
Posted On: 07/04/2012 02:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÉƪÀiÁåZÉÆ ZÀªÉÇÛ Q¼ÉÆ
¸ÉÆ«Ä ¨Á¼ï d£ÀªÀiï WÉvÁA
¸ÀA¸Ágï ¸ÀUÉÆî ¤zÀ¯ÉÆè....
¥Àdð¼ï ¸ÀÄPÀÄæ ¢²Ö ¥ÀqÉÆ£ï
zÀĨÁî åAPï R¨Ágï ¢¯ÉÆè.
 
eÉdÄPï ªÀiÁgÀÄAPï eɨÁðAzï
gÀÄPÁ RÄj¸ï gÀZÉÆè....
ZÁgï Q¼É PÀgÀÄAPï
ªÉĸÁÛAPï ¸ÁAUÉÆ£ï zsÁqÉÆè
 
¸ÉÆ«Ä DªÉÆÑ RÄj¸ï PÁ¯ÁéjPï
SÁAzÁgï ªÁªÀªïß ZÀ¯ÉÆè....
zsÉÆAUÁæ vÀÄzÉågï T¼ÁAiÀiÁÛ£Á
KPï ªÀiÁAiÀiÁPï eÁ¯ÉÆè
 
wãïAZï Q¼É D¸Éè xÀAAiÀÄìgï
ZÀªÉÇÛ gÀhļÉÌPï £ÁvÉÆè....
¦üQgï PÀªÀiÁðAPï xÀAAiÀÄìgï
D¯ÉÆÃZÉ£ï vÁAa ¥sÀ¯ÉÆì£ï eÁ°è
 
zÉÆÃ£ï ºÁvÁAPï zÉÆãï Q¼É
¥ÁAAiÀiÁAPï JPïZï G¯ÉÆð....
ªÀAiÀiÁè å ªÀAiÀiïæ zÀªÀ£ïð ¥ÁAAiÀiï
JPïZï Q¼ÉÆ ªÀiÁ¯ÉÆð
 
vÀgï¬Ä DªÀiÁÑ å ¸ÉƪÀiÁåPï ¥À¼Áå
vÁZÉÆ ¥ÁAAiÀiï £Á ºÁ®AiÉÆè....
UÀ¼ÉÆî £Á ¸ÉÆ«Ä ¨sÀÄ«ÄPï
¤Zɪï vÁZÉÆ WÀmï D¸ÉÆè
 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Somieacho Chavtho Khilo":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code