Lawrence D'souza
Soro
Posted On: 17/04/2012 04:14 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÉÆgÉÆ
¸ÉÆgÉÆ vÉÆ ¸ÉÆgÉÆ
fêÁPï ¨sÁjà §gÉÆ
E¯ÉÆè E¯ÉÆè ¥ÀÅgÉÆ
vÀPÉègï ZÀqÁÛ ¨sÉÆgÉÆ
²gÁA-²gÁA¤ ªÁí¼ÁÛ ªÁí¼ÉÆ
ZÀ¯ÉÆAPï eÁAiÀiÁß
G¯ÉÆAPï eÁAiÀiÁß
Dqï ¥ÀqÁÛªÀÄÄgÉ UÀ¼ÉÆ!
ªÉǼÀÆ, ªÉǼÀÆ ¦AiÉÄvÁA
aAiÀÄgïì-aAiÀÄgïì ªÀÄíuÉÆvÁA
vÉUÁA-ZÀªÁÎA ¸ÁAUÁvÁ
¸ÀA¸Ágï «¸ÁævÁA!
DªÀiÁÑ å ¸ÉeÁgÁ KPï PÁeÁgï eÁ¯ÉèA
E¯ÉÆè-E¯ÉÆè ªÁAmÉÆè eɪÁÚZÁå ¥ÀAiÉÄèA
¢¯ÉÆè-¢¯ÉÆè vÁ¼ÁåPï ªÉÇvÉÆè ºÁªÉA
eɪÁÛA-eɪÁÛA ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯É ZÉÆgÉZï-ZÉÆgÉ
JPÉÆè ¨sÁªÉÇeÉ ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛ
zÀĸÉÆæ PÀÄA¥ÁzÉæ ªÀÄíuï zsÀÄA¥ÀAiÀiÁÛ
w¸ÉÆæ ªÉÆÃUÁ-ªÉÆÃUÁ ªÀÄíuÉÆ£ï
ºÁvÁA-¥ÁAAiÀiÁAPï GµÉÖA ¸ÁgÀAiÀiÁÛ!
 
QæøÁÛAªï WÀgÁA¤ PÉÆÃuï¬Æ ªÉįÁågï ¥ÀÅgÉÆ
zÀÄBSÉøïÛ WÀgÁA¤ DªÀiÁÑ å ªÁí¼ÁÛ ¸ÉÆgÉÆ
¸ÀgÉè¯Áå CvÁä åPï ±ÁAw vÀÄgÉÆ
fêï D¸Éè¯ÁåAPï ºÁAUÁ jÃuÁ ¨sÉÆgÉÆ
±ÉA¨sÀgï ªÀiÁgÁèå ²ªÁAiÀiï zÀÄSÁA UÀ¼Á£ÁAvï
¨sÀÄdAiÉÄÛ¯ÁåAa ºÁå ªÉüÁ fèï¬Æ WÉƼÁ£Á
¦AiÉÄvÀZï ªÀÄÄUÁÝ£Á, G¥ÁæAvï QvÉA GqÁÌuÁA?
¸ÉÆgÁå ²ªÁAiÀiï ZÁ¥Éà D«ÄÑA PÁeÁgÁA-ªÀÄgÁÚA!
 
¯ÉÆgÉ£ïì r¸ÉÆÃeÁ, PÁ¹ìAiÀiÁ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Soro":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code