Mervin Crastha
Raath
Posted On: 21/04/2012 12:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

gÁvï

gÀ« §ÄqÉÆè GeÁéqï ªÉí¯ÉÆ
¥ÀæxÉégï PÁ¼ÉÆPï ªÁqÀªïß UɯÉÆ
zɪÁ£ï DªÀiÁÌA vÁPÁ ¢¯ÉÆ
¢Ã¸ï gÁvï «AUÀqï eÁ¯ÉÆ
 
¸ÀÄQÚA ¸ÁªÁÓA ¥ÁnA ¥Á«èA
¥sÀįÁA V¯ÁA gÀhÄqÁgï ¨Á«èA
eÁ£ÀégÁA ªÉ¼Ágï UÉÆmÁåPï zsÁA«èA
D¥ÁAiÀiï «¸ÉÆæ£ï ¸ÀÄSÁ£ï gÁ«èA
 
¢¸ÁPï GUÁÛ å£ï ºÁ¸ÉÆ£ï SɼÉÆ£ï
gÁwPï ¨sÀÄVðA UÉ°A UÀ¼ÉÆ£ï
SÁªïß eÉêïß ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
¤zÉÆAPï ¸ÉÆ¢üÛvï eÁUÉÆ ¥À¼Éªïß
 
ªÁªÁær ¸Àªïð ZÀÄgÀÄPï eÁwvï
PÁ¼ÉÆPÁ¥ÀAiÉÄèA WÀgÁ ªÉwvï
¨sÀÄPÉPï vÁ£ÉPï ¥ÉÆmÁPï SÁwvï
PÀÄmÁä¸ÀAVA «±Éªï WÉwvï
 
PÁ¼ÉÆPÁaA PÁªÀiÁA gÁwPï ªÉÇqÁÛvï
WÀÄmÁ£ï °¥Àªïß ªÀÄvÁè¨ï WÀqÁÛvï
¸ÀVîA PÀÈvÁåA UÉÆAzÉÆ¼ï ºÁqÁÛvï
ªÀiÁgï ¥ÀqÁÛ£Á ¸ÀªÉÆÓAPï ¸ÀPÁÛvï
 
PÀÄqÁØ åPï PÁAAiÀiï ¥sÀgÀPï ¥ÀqÁ£Á
GeÁéqÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ vÁPÁ PÀ¼Á£Á
ZÀvÁæAiÀiï eÁUÀÄævï vÉÆ ¸ÉÆr£Á
PÉzÁßAAiÀiï zɪÁa eÁUï vÉÆ ªÉÆr£Á
 
ªÀÄ«ð£ï PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Raath":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code