Lolita Crasta
Kelmbea Kholeant Ube Masli
Posted On: 26/04/2012 11:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉA¼Áâå SÉƯÁåAvï G¨ÉªÀiÁ¹î
300 UÁæªÀiï PÁAmÁå gÀ»vï ªÀiÁ¹î (PÁAmÉ PÁqÉè°) ²gÉÆ PÀ£ïð, vÁå ²gÉAa PÀÄqÉÌPÀ£ïð, °A¨ÁågÉÆÃ¸ï ¸ÁgÀªïß zÀªÀgï.
 
D¼É£ï:
1 ªÉÆ«î PÀ¤àgï ¨sÁf,
1/4” D¯ÉA,
4-5 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
 
ªÁlÄ£ï ºÉA D¼Éå£ï ªÀiÁ¸ÉîPï ¯Áªïß zÀªÀgï. DvÁA ªÀiÁ¸ÉîZÉÆ KKPï PÀÄqÉÆÌ Wɪïß PÉA¼ÁâåZÁå ¥Á£ÁA¤ UÀÄmÁèªïß 7-8 «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï vÉÆAzÁæAvï zÀªÀ£ïð G¨Égï GPÀqïß PÁqï. £ÀAvÀgï SÉÆ¯É PÁqïß °A¨ÁågÉÆÃ¸ï ²A¥Áتïß ºÀÄ£ï ºÀÄ£ï D¸ÁÛ£ÁAZï SÁAªÉÑA.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kelmbea Kholeant Ube Masli":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code