Rev.Dr. Ronald Cutinha
Vixeal Kaliz
Posted On: 24/06/2013 22:04 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
«±Á¯ï PÁ½eï
ªÁAiÀiïß ±ÉÆ¥ÁPï UɯÁågï xÀAAiÀÄìgï xÀgÁªÀ¼ï jÃwAZÉÆ ªÁAiÀiïß, ¸ÉÆgÉÆ, ªÉÇqÁÌ, «¹Ì, ¨ÁæAr, ©AiÀÄgï EvÁå¢ ¸ÀÄAzÀgï PÀ¯ÁPÀÈvï ¨ÁmÁè åA¤ ¨sÀgïß zÀªÀgÉÆè¯ÉÆ ¢¶ÖPï ¥ÀqÁÛ. xÉÆqÉ ¨ÁmÉÆè å gÀÆAzï D¸Áè åjà vÁAa UÉÆ«ÄÖ ¨ÁjPï D¸ÁÛ. ºÉgï xÉÆqÉ ¨ÁmÉÆè å gÀÆAzï UÉƪÉÄÖZÉÆ¬Æ D¸ÁÛvï. djà vÀjà ¨ÁjPï UÉÆ«ÄÖ D¸Éè¯Áå gÀÆAzï ¨ÁmÉèAvÉèA zÀæªï ¨sÁAiÀiïæ ªÉÇvÁè ågï, §¼ïÌ...§¼ïÌ...§¼ïÌ... ªÀÄíuï ªÀíqï ¸À¨ïÝ eÁvÁ. ¥ÀÇuï gÀÆAzï UÉÆ«ÄÖ D¸Éè° ¨Ánè ºÁwA Wɪïß vÁAvÉèA zÀæªï ¨sÁAiÀiïæ ªÉÇvÁè ågï, vÁZÉ xÁªïß G§ÓAªÉÇÑ DªÁeï ¨sÉÆêï GuÉÆ. ºÁå ¨ÁmÉèAZÁå ªÀvÀð£ÁA xÁªïß DªÀiÁÌA ªÉļÉÑA °¸ÁAªï eÁªÁ߸Á - C²Ãgï ªÀÄ£ÉÆèsÁªÁaA D¤ ¯Áí£ï PÁ¼ÁÓ ªÀÄ£ÁaA eÁªïß, ªÀíqï DªÁeï PÀgïß fAiÉÄAªÁÑ åQÃ, «±Á¯ï PÁ¼ÁÓaA D«Ä eÁªÁåA. «±Á¯ï PÁ¼ÁÓZÁå ªÀåQÛPï ¯ÉÆÃPï ¥À¸ÀAzï PÀgÁÛ, ªÀiÁ£ÁÛ D¤ UËgÀªÁ£ï zÉPÁÛ.
 
 
ªÀiÁ|¨Á| gÉÆ£Á¯ïØ PÀÄw£ÉÆí
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Rev.Dr. Ronald Cutinha to KonkaniFriends.com
  Thandallo Nirdhar Apai Hadtha
  Dhonu
  Gresthkaai
  Zoktem Nirdhar Sukth Velar
  Lhanamchem Karbar
  Meklepaan
  Lentan Reflections -47
  Lentan Reflections -46
  Lentan Reflections -45
  Lentan Reflections -44
 More contributions from Rev.Dr. Ronald Cutinha
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Vixeal Kaliz":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code