J.V.Carlos
Hanvem Kiteak Upkar Bavodje?
Posted On: 13/05/2012 21:50 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªÉ QvÁå G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÓ?
gÉhÄ£ï ªÉĹÛç ºÀPÀÄE£ï ºÁPÁ ¤vÀ¼ï ªÀĤ¸ï ªÀÄíuï «±ÉÃ¸ï ªÀiÁ£ï D¸ï¯ÉÆè. vÁZÁå ¸ÉeÁgÁ KPï CAUÀqï zÀªÀ£ïð ¢Ã¸ï ¯ÉÆmÁÛ¯ÉA KPï eÉÆqÉA. vÁAPÁA vÀ£ÁðmÁå ¥ÁæAiÉÄZÉA ¸ÉÆ©vï CAPÁégï zsÀĪï D¸ï¯ÉèA. ZÉqÀÄA UÀ¨sÉð¸ïÛ eÁ¯ÉA. DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï PÀAUÁ¯ï eÁ°A. vÁt QvÉA PɯÁågï¬Ä ZÉqÁé£ï vÉÆÃAqï GUÉÛA PɯÉA £Á. DPÉæÃPï ºÁAa EeÁ ¸ÉƸÀÄAPï ¸ÀPÁ£Á¸ÁÛA ZÉqÁé£ï ºÀPÀÄE£ÁZÉA £ÁAªï ¸ÁAUÉèA.
 
ZÉqÁéaA CªÀAiÀiï ¨Á¥ÀÄAiÀiï ºÀPÀÄE£Á¯ÁVA Rƨï gÀhÄUÀrèA. ºÀPÀÄE£ï PÁAAiÀiïZï G®AiÉÆè £Á. DPÉÃjPï vÉÆ GzÁίÉÆð: ªÀíAiÀiïV? EvÉèAZï.
 
ZÉqÀÄA ¨Á¼ÁAvï eÁvÉZï ¨sÀÄUÁåðPï vÁt ºÀPÀÄE£ÁZÁå ¨ÁUÁègï ºÁqïß ¸ÉÆqÉèA. UÀeÁ¯ï ¸ÀPÁÖAQà PÀ½î. ºÀPÀÄE£Áa ªÀÄAiÀiÁðzï wãï PÁ¸ÁAa eÁ°. ºÀPÀÄE£ÁPï ºÁå ¨Á©ÛA PÁAAiÀiïÑ ¥ÀqÉÆ£ï UɯÉA £Á. vÁuÉ §gÁå£ï ¨sÀÄUÁåða dvÀ£ï WÉwè. ºÁAUÁ xÀAAiÀiï ªÀiÁUÉÆ£ï ¨sÀÄUÁåðPï zÀÆzï, ªÀ¸ÀÄÛgï ºÁqÉèA.
 
C±ÉA KPï ªÀgÀ¸ï ¥Á±Ágï eÁ¯ÉA. ¨sÀÄUÁåðZÁå CªÀAiÀiïÌ ¸ÉƸÀÄAPï eÁ¯ÉA £Á. wuÉ vÉÆÃAqï ¸ÉÆqÉèA. ¨sÀÄUÁåðZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï ¨ÉƯÉÆÛZï vÀ£ÁðmÉÆ eÁªÁ߸ÉÆè.
 
DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiïÌ ®eï ¨sÉÆVè. wA ºÀPÀÄE£Á¯ÁVA zsÁA«èA. UÀeÁ¯ï «ªÀgÁªïß vÁtÂA ªÀiÁ¥sï ªÀiÁVè. vÁtÂA ¨sÀÄUÁåðPï ¥ÁnA «ZÁ¯ÉðA. ¨sÀÄUÁåðPï RıÉãï vÁAPÁA M¥ÀÄì£ï ºÀPÀÄE£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ:
ªÀíAiÀiïV?
 
**************
 
ªÉĹÛç ¸É¬ÄvÀÄì ²PÀªïß D¸ÁÑ å E¸ÉÆ̯ÁAvï «zÁåyð ¨sÀgÉÆ£ï eÁUÁåa CqÀÑuï eÁ°. E¸ÉÆÌ¯ï «¸ÁÛgÁAiÉÄÓ, C±ÉA aAw¯ÁUÉÆè ¸É¬ÄvÀÄì.
 
E¸ÉÆ̯ÁZÁå £ÀªÁå ¨ÁAzÁàPï ¥ÁA¬Äê ¨sÁAUÁgÁ £ÁtÂA ¢ÃAªïÌ ¸ÁªÁÌgï GªÉÄgÀhÄ vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉÆ. ¥ÀAiÉÄê Wɪïß vÉÆ ¸É¬ÄvÀÄì ¯ÁVA ¥ÁªÉÇè.
 
§gÉA. »A £ÁtÂA ºÁAªï WÉvÁA. ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¸É¬ÄvÀÄì.
 
GªÉÄgÀhiÁ£ï £ÁuÁåAa xÀ¬Äè ¸É¬ÄvÀÄì ºÁwA ¢° vÀjà vÁPÁ PÀ¸À¯ÉAV C¸ÀªÀiÁzÁ£ï. vÁuÉ ¢¯ÉÆè gÀRA PÁAAiÀiï a®ègï £ÀíAiÀiï. wÃ£ï £ÁuÁåA¤ JPÁè å£ï ªÀ¸ïð¨sÀgï ¢Ã¸ï PÁqÉåvï. vÀjà ªÉĹÛçZÁå f¨Égï KPï G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÚZÉA GvÀgï £Á.
 
GªÉÄgÀhÄÄ ¥ÁzÉݪïß xÀAAiÀiïÑ gÁªÉÇè. xÀAiÉÄèAvï ¥ÁA¬ÄêA £ÁtÂA D¸Ávï vÁuÉ zÁA§Ä£ï ¸ÁAUÉèA.
 
vÉA vÀĪÉA JzÉƼïZï ¸ÁAUÁèAiÀiï£É? ¸À¬ÄvÀÄì£ï eÁ¥ï ¢°.
 
ºÁAªï UÉæøïÛ D¸ÉÆAPï ¥ÀÄgÉÆ. vÀjÃ, ¥ÁA¬ÄêA £ÁtÂA ªÀÄí¼Áågï a®ègï £ÀíAiÀiï! vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ.
 
ºÁAªÉA vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÓ ªÀÄíuÁÛAiÀiï?
 
£ÀíAiÀiïªÉà vÀgï?
 
ºÁAªÉ QvÁå G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÓ? ¤Ãeï ¸ÁAUÉÑA vÀgï vÀĪÉA ªÀÄíeÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÓ!
 
eÉ. «. PÁ¯ÉÆð, ºÁ¸À£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of J.V.Carlos to KonkaniFriends.com
  Veglachar Ani Upranth
  Tharvotichi Baail
  Hanv Tho Nhai
  Rachnanrachi Budvonthkai
  Ixxt
  Toyn Pilam Kadlim
 More contributions from J.V.Carlos
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanvem Kiteak Upkar Bavodje?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code