Lolita Crasta
Cabbage Pathrode
Posted On: 24/06/2013 21:51 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁå¨ÉÃeï ¥ÀvÁæqÉ
1 PÀ¥ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï 1 WÀAmÉƨsÀgï ©üeÁvï WÁ¯ï, 1 ¯Áí£ï PÁå¨ÉÃeï ¨ÁjÃPï ²AzÀÄ£ï zÀªÀgï.
 
D¼É£ï: 4 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï £Á¯ïð, 1 nøÀÆà£ï PÀ¤àgï ¦mÉÆ, 2 nøÀÆà£ï ¯ÁA¨ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ, 1 nøÀÆà£ï ªÀÄímÁé å «Ä¸ÁðAUÉZÉÆ ¦mÉÆ, a«ÄÖ¨sÀgï ºÀ¼Àzï, ¯Áí£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï, ¯Áí£ï PÀÄqÉÆÌ UÉÆÃqï ºÉA ¸ÀPÀÌqï ªÁlÄ£ï PÁqï.
 
¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï CPÀðAzï ªÁlÄ£ï zÀªÀgï. DvÁA D¼É£ï D¤ ªÁmï¯ÉÆè vÁAzÀļï, PÁå¨ÉÃeï ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¯ÁvÁqï vÀ±ÉA vÉÆAzÁæAvï GPÀqïß ¤AªÉÛZï vÉ ¯Áí£ï ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï.
 
DvÁA PÁ¬Äègï E¯ÉèA vÉÃ¯ï ºÀÄ£ï PÀ£ïð E¯ÉèA ¸Á¸ÁAªï, GqÁÝzÁ¼ï, 4-5 ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸ÁðAUÉÆ, 1 ¦AiÀiÁªï, E¯Éè ªÉÆÃAiÀiï D¤ ¥ÀvÁæqÁåZÉ PÀÄqÉÌ WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Cabbage Pathrode":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code