Rohan.J.D'souza
Devakathir
Posted On: 24/06/2013 21:52 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zɪÁSÁwgï
«¸ÁÛgï gÀÆAzï EUÀeÉð zÁªÀðmÉÆ
ªÀÄÄPÁgï C±ÀévïÜ gÀÆPï §°µï× ªÉÆmÉÆ
»AzÁéA¤ ¨ÁAzÉÆè vÁPÁ ¥ÀÄeÁå PÁmÉÆ
ºÁqïß zÀªÀ¯ÉÆð ¸À¨Ágï zɪÁAZÉÆ ¥sÉÆmÉÆ
 
gÀÄPÁ¨sÉÆA«Û EUÀeÉðZÉÆå zÉÆÃ£ï ªÁmÉÆ
EUÀeÉðQ D¸Á gÀÄPÁZÉÆ ªÁAmÉÆ
»AzÀÄ-Qæ¸ÁÛAªï, JPÁªÉÄPÁ eÁ¯É PÁAmÉÆ
xÉÆqÉ ªÀÄíuÁÛ¯É DªÀiÁÌA QvÁåPï, vÉ w²£ï ¥sÀÄmÉÆA
 
DvÁA ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆ UÀ¯ÁmÉÆ
¯ÉÆÃPï ¢ÃAªïÌ ¯ÁUÉÆè ¨ÉƨÁmÉÆ
JPÁè å£ï ªÀiÁ¯ÉÆåð SÉÆmÉÆ
D£ÉåPÉÆè eÁ¯ÉÆ xÉÆAmÉÆ
 
xÉÆqÁåA¤ GqÀAiÉÆè ¥sÁvÁæ WÉmÉÆ
zÉêïªÀÄA¢gÁA eÁ°A ¦mÉÆ-¦mÉÆ
EUÀeÉð ªÀÄAiÀiÁÝ£ï eÁ¯ÉA UÁAiÀiÁæA-UÉÆmÉÆ
¥ÀvïæPÀvÁðA¤ PÁqÉÆè å ±ÉA¨ÉÆgÁA¤ ¥sÉÆmÉÆ
 
ªÀíqï DªÁeÁ£ï ¥ÉÆ°¸ï ªÁå£ï DAiÉÄèA
JPïZï ¥Á«ÖA ¸À¨ÁgÁAPï PÀÄqÁAiÉÄèA
xÉÆqÉ ¥ÉÆð ZÀqï G¥ÁæmÉè
¥ÉÆ°¸ÁA¤ vÁAPÁA ¸ÀªÀiÁ ¥ÉÆ¥ÁAiÉÄèA
 
xÀAqï eÁ¯ÉÆ ¸ÀªÁðAZÉÆ UÀ¯ÁmÉÆ
¤dð£ï eÁ¯ÉÆè EUÀeÉð ªÁmÉÆ
¥ÀÄeÁPÁmÁågï ¤zÁè ¥ÉmÉÆ
DvÁA PÉÆuÁ¬ÄÌ £ÁPÁ eÁ¯Á ¥ÀÄeÁå PÁmÉÆ
 

 
gÉÆúÀ£ï eÉ. r¸ÉÆÃeÁ, CqĄ̀ÁgÉ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Devakathir":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code