Lolita Crasta
Kashmiri Mutton
Posted On: 24/11/2007 18:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ²äÃj ªÀÄl£ï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛì

1Q¯ÉÆ ªÀiÁ¸ï, «ÄÃmï ¯ÁUÉƪïß 1/2 ªÉÇgï zÀªÀZÉðA.

 

A.

6 ¯ÁA¨ï ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸ÁðAUÉÆ 4vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ 

1nøÀÆà£ï fgÉA 

1 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ® ¦mÉÆ 

1 D¯ÉA, 

5-6 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ 

4mÉç¯ï ¸ÀÆá£ï £Á¯ïð 

2mÉƪÉÄmÉ, 

1ªÉÆ«î PÀ¤àgï ¨sÁf

 

B.
4 PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï,
4 ¯ÉÆAUÁA,  
3 J¼ÉÆ,
2-3 wPÉa ¥Á£ÁA
2 ¦AiÀiÁªï
1/2 PÀ¥ï zsÀAAiÀiï
ºÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ ªÁlÄ£ï ¥ÉøïÖ PÀ£ïð zÀªÀZÉð.

PÀað jÃvï
JPÁ ºÁAqÉåAvï E¯ÉA vÀÆ¥ï WÁ¯ïß B-
BAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ÉÆÑ å. vÁPÁ 2 ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß ¨Áeï. G¥ÁæAvï AZÉA D¼É£ï WÁ¯ïß ºÉA D¼É£ï ¯ÉÆêï GeÁågï §gÉÃA ¨sÁeï. G¥ÁæAvï zsÀAAiÀiï WÁ¯ïß ªÀiÁ¸ï, «ÄÃmï, GzÁPï WÁ¯ïß eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï GPÀqÉÑA.

 

Lolita Crasta
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kashmiri Mutton":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code