Lolita Crasta
Ginger Chicken
Posted On: 22/12/2007 10:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fAdgï aPÀ£ï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 Q¯ÉÆ PÉÆA©
2 ªÀíqÉè ¦AiÀiÁªï,
1 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¯ÁA¨ï ²Azï¯ÉèA D¯ÉA,
4 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
3 ªÀíqÉè mÉƪÉÄmÉÆ,
1-2 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ, E°è PÀ¤àgï ¨sÁf
2 inch C¯ÉA,
1 PÁAzÉÆ ¯ÉƸÀÄuï (ºÁZÉÆ ¥ÉøïÖ PÀZÉÆð),
1 a«ÄÖ ¨sÀgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï PÀ¤àgï ¦mÉÆ, wvÉÆèZï fgÁå ¦mÉÆ,
2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï zsÀAAiÀiï D¤ E¯ÉèA «ÄÃmï.
 
ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÀ¸ÀÄð£ï 15 «Ä£ÀÄmÁA «AUÀqï zÀªÀZÉðA. G¥ÁæAvï 2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï vɯÁAvï 2 ¦AiÀiÁªï vÁA¨ÉÆì eÁvÁ¸Àgï ¨sÁeï D¤ ªÀiÁ¸Á PÀÄqÉÌ WÁ¯ïß gÀAUï §zÀ¯ÁÛ¸Àgï ¨sÁeï. DvÁA ¯ÁA¨ï ²Azï¯ÉèA D¯ÉA, vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ GeÁågï 15 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÑA. vÁPÁ mÉƪÉÄmÉÆ, UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ WÁ¯ïß vÀAiÀiÁgï eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï GPÀqïß PÀ¤ààgï ¨sÁf WÁ¯ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀZÉðA.

 
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ginger Chicken":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code