Lolita Crasta
Bhazallea Maslechi Khadi
Posted On: 05/01/2008 10:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨sÁeÉè¯Áå ªÀiÁ¸Éîa PÀr
4 ¥ÁA¥ÉèmÁA (zsÉÆ«A) zÉÆzÉÆ£ï PÀÄqÉÌ PÀgï. G¥ÁæAvï E¯ÉÆè ºÀ½Ý ¦mÉÆ, «ÄÃmï, 1/2 °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï 1/2 WÀAmÉƨsÀgï zÀªÀgï.

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 ¦AiÀiÁªï
2-3 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
1/2 £Á¯ïð,
2tsp «ÄjA,
a«ÄÖ ¨sÀgï ºÀ¼Àzï,
2-3 tsp «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
E°è DªÀiÁìuï- ªÁlÄ£ï ªÀĸÁ¯ÉÆ ¯ÁUÀªïß zÀªÀgï.
 
PÀað jÃvï:
E¯ÉèA vÉïï PÁ¬ÄèAvï vÁ¥Àªïß vÁAvÀÄA ªÀiÁ¹î zÉƤà PÀIJ£ï ¨sÁeï D¤ «AUÀqï zÀªÀgï. (PÀqÀPïÌ ¨sÁf£ÁPÁ). DvÁA JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï vÉïï zÀªÀ£ïð 1 ¦AiÀiÁªï ¨sÁdÄ£ï, vÁPÁ vÉÆ C¼É£ÁPï WÁ¯ïß ¨sÁeï, GzÁPï, «ÄÃmï WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ PÀgï. RvÀÌvÉÆ AiÉÄvÁ£Á vÁPÁ ¨sÁeï°è ªÀiÁ¹î WÁ¯ïß ¯ÉÆêï ZÁ¼ïß, ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.  

  


Lolita Crasta
Edited By John. A. Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Comments on this Page
Dear Lolita, Your recipe made my mouth fill with water. This reminded me of my mother who used to cook deliciously in my childhood days. I tried your recipe and it came out well. Though not like my mother, I take the blame that I did not follow your recipe thoroughly. I would like to thank you for your contribution and wish you a happy new year.
 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bhazallea Maslechi Khadi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code