Lolita Crasta
Pomfret Green Masala
Posted On: 26/01/2008 04:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

¥ÁA¥Éèmï VæÃ£ï ªÀĸÁ¯Á

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ :
2 ¥ÁA¥ÉèmÁA
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ
C¼É£ÁPï:
¯Áí£ï PÀÄqÉÆÌ D¯ÉA,
3-4 §AiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï,
1 ¦AiÀiÁªï,
1/2tsp  ºÀ½Ý ¦mÉÆ,
¯Áí£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï,
1 ªÉÆ«î PÀ¤àgï ¨sÁf,
6-7 vÀgÉÆß å «ÄgÁìAUÉÆ, - ªÁlÄ£ï PÁqï.

PÀað jÃvï

JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï 1 ¦AiÀiÁAªï ¨sÁeï, G¥ÁæAvï 1 mÉƪÉÄmÉÆ ¨sÁeï, £ÀAvÀgï D¼É£ï, WÁ¯ïß GzÁPï, «ÄÃmï WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ PÀgïß ²gÉÆÌ, ªÀiÁ¹î  WÁ¯ïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.


Lolita Crasta

Edited  By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pomfret Green Masala":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code