Feast of Nativity celebrated at Thallur
Posted On: 09/09/2010 18:18 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀ®ÆègÁAvï ¸Á¬ÄãtÂZÉA ¥sɸïÛ DZÀjì¯ÉA
vÀ®Äègï:ªÉÆAw ¸Á¬ÄãtÂZÉA ¥sɸïÛ ªÀíqï ¸ÀA§æªÀiÁ£ï ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹ ¦ügÀÎeï vÀ®ÆègÁAvï DZÀjì¯ÉA. ¸ÀÄgÉégï ¦ügÀÎeï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ¸ÀĤ¯ï ªÉÃUÀ¸ï ºÁtÂA £ÀªÁå ¨sÁvÁZÉÆå PÀuÉÆê å D²gÀéZÀ£ï PÀgïß, £ÀªÁå ¨É¼Áå SÁwgï zɪÁPï CgÁÎA ¢°A D¤ ¸Àgïé gÀAiÀiÁÛAZÉÆ ªÁªïæ zɪÁ£ï ¸ÀÄ¥sÀ¼ï PÀgÁÑ åPï ªÀiÁUÉèA. G¥ÁæAvï ¨sÉlAiÀiÁè å ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï «Ä¸ÁZÁ §°zÁ£ÁAvï ¸Àgïé ¦ügÀÎeïUÁgÁA¤ ¨sÀQÛ£ï ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè.  «Ä¸ÁZÉå DSÉÃjPï ¨ÉAeÁgï PɯÉÆè å PÀuÉÆê å ¦ügÀÎeï PÀÄmÁäZÁ ¸ÁAzÁåAPï ªÁAmÉÆè å. «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¨sÀÄgÁÎ åAPï PÉÆ§Ä vÀ±ÉAZï UÉÆqÉê åA ªÁAmÉèA.


 
¸ÁAeÉgï wÃ£ï ªÉÇgÁAPï ¨sÁgÀwÃAiÀiï AiÀÄĪÀ PÀxÉÆ°Pï ¸ÁAzÁåAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ¦ügÀÎeïUÁgÁAPï ««zsï SɼÁ ¸ÀàgÉÝ ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Éè. ¨sÀÄgÁÎ åAPï ¸ÀªÁÌ¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÆqÉÆÑ, zsÀjÚgï °¥ÀAiÉÄè¯ÉÆå ¥ÁªÉÇè å ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÉÆÑ å, ¸ÀÄ«AiÉÄPï ¸ÀÄvï WÁ¯ÉÑA C¸À¯É ««zsï ¸ÀàgÉÝ ZÀ®ªïß ªÉí¯É D¤ ªÀíqÁAPï zÉÆj ªÉÇqÉÆÑ D¤ ªÉÆrÌ ¥sÀÅlAªÉÇÑ ¸ÀàgÉÆÝ ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉÆ. SÉ¼ï ¸ÀàgÉÝ eÁ¯ÉèAZï fPÁà åAPï E£ÁªÀiÁ ªÁAnèA.


Edited & Published By Konkanifriends Team

Post Your Comments For "Feast of Nativity celebrated at Thallur"
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Feast of Nativity celebrated at Thallur":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 173.245.52.113
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code