Sataam -Khataam
Sl No Date Title
1 14/06/2012 Preran
2 10/01/2012 Monxeapon
3 27/09/2011 Utranim Karche Ghai
4 29/06/2011 Hankar
5 05/04/2011 Trapthi
6 30/10/2008 Dev Eklo Navam Sabar
7 23/10/2008 Barem Ulavnem
8 16/10/2008 Kharo Sankalph
9 09/10/2008 Kharo Santos
10 30/09/2008 Khaltepon
11 25/09/2008 Bari Varavnim
12 13/09/2008 Sangath
13 09/09/2008 Khanth Husko
14 05/09/2008 Chith
15 14/08/2008 Vel-Kaal
16 30/07/2008 Thieag
17 23/07/2008 Sathkaar
18 30/06/2008 Preran
19 18/06/2008 Sobai
20 10/06/2008 Sankalph
21 06/06/2008 Karthaviea
22 08/05/2008 Khoro Vavr
23 02/05/2008 Mhojo Anbhog
24 07/04/2008 The murder of Lancy