Ek Ghadith
Sl No Date Title
1 05/08/2012 Patieanvchem Kaam Kastachem
2 27/07/2012 Jivanth Asthana Jivit Sarthak Kellem Thar?
3 24/06/2012 Srajanathmak Chinthaap, Ieaxeasvi Khandith
4 21/06/2012 Devachem Vhad Inaam
5 14/06/2012 Dev Asa Va Na?
6 07/06/2012 Amchi Sapnam Amchi Sakath Zanv
7 24/02/2012 Bhangar
8 02/12/2011 Tum Ek Adhbuth Vieakthi
9 29/06/2011 Thieag Karieam, Jivit Nandhan Karieam
10 07/04/2011 Bandh Amcho Zanv Mogacho
11 17/12/2008 Mazathi Thavn Lisanv Xikieam
12 06/11/2008 Xikavnk Xikai...Kariean Dhakai
13 22/10/2008 Jivith Sadhem..Santosachem Sathem
14 16/10/2008 Inama Bhithar .. Besaunavam Sabhar
15 24/09/2008 Moga Bhandh - Moladhik Aasth
16 09/07/2008 Ek Ajapachem Mol Xembor Rupai Anim Ponnas Paise