Sankov
Sl No Date Title
1 23/04/2012 Madiean Kellem Azeap
2 25/12/2011 Kutmank Ekvotanvchem Natalamchem Festh
3 30/03/2011 Thambathgi Tujem Dursonem
4 14/03/2011 Heramchem Barempani Lekunk Zai
5 30/11/2010 Dhusmankai Bhandhun Hadunk Nazo
6 25/11/2010 Ghar Sodchiea Adhinch Padri Hanv
7 09/11/2010 Kelli Chuk Parath Karinaye
8 03/11/2010 Madiean Kellem Ajap
9 26/10/2010 Kaam Karunk Kiteak Ubgathai?
10 22/10/2010 Malgadieanchiea Upadesanchi Alakxiea Karinaka
11 03/09/2010 Ambun Dillem Preran
12 25/08/2010 Heranchiea Sukha Dhukanth Vanteli
13 13/08/2010 Aliea Madhem Ani Hera Sangim
14 21/07/2010 Modornigeliea Silvichi Mandaval
15 02/07/2010 Jivananth Thieag Karunk Asa
16 25/06/2010 Thuji Chatrai Pavana Putha
17 09/06/2010 Zaithieo Thieag Karunk Asa
18 02/06/2010 Ekvatachem Bol
19 19/05/2010 Garje Bhailieak Haath Ghalinaye
20 05/05/2010 Tujiea Vastumchi Chatrai Tuvench Geje
21 14/04/2010 Judasachem Kaniechim Lisanvam
22 09/04/2010 Surver Thavn Aker Parieanth
23 31/03/2010 Prathvecha Mula Thavn Adieathmic Thalak
24 24/03/2010 Xikovnechieaki Melpankth Chad Prabavik
25 17/03/2010 Sodhdod Karn Jieanvk Xikchem
26 10/03/2010 Kitti Baiecho Ross
27 03/03/2010 Tim Ailim Lipon Davar
28 24/02/2010 Svapechadnen Apnavnk Zainatlim Besaunvam
29 17/02/2010 Navi Musthaiki Navem Saimbh
30 10/02/2010 Fanthiear Kombieacha Sadhari
31 03/02/2010 Haathak Melanathlem Axieanaye?
32 27/01/2010 Ho Konacho Puth?
33 13/01/2010 Tujem Thaim Ba-re Gun Disananth
34 06/01/2010 Thaka Hanv Budh Xikaithalonch
35 30/12/2009 Tuvem Amgiear Yenvchem Naka
36 16/12/2009 Pelieachiea Vastumchi Axiea Karinaka
37 09/12/2009 Tum Mhajo Mhan Valkun Genvchieak Mhaka Laaz Bhogana
38 02/12/2009 Revdallem Sutonvchi Vidiea
39 25/11/2009 Mhojo Kaxeli Avkas Bappun Chukayillo
40 18/11/2009 Ambe Kaxe Asalle?
41 11/11/2009 Ami Thaka Salvaillo
42 04/11/2009 Dhoieacho Dhando Ani Khaltepon
43 28/10/2009 Paripikaieak Pavthana Harbos Aposch Sut'tha
44 21/10/2009 Tum Apainastam Malieak Kiteak Ailoi?
45 14/10/2009 Vhai Palaije, Sagliean Ani Bhonvti
46 07/10/2009 Palevn Xikallim Lisanv