Udhka Pondlim Pavlam
Sl No Date Title
1 18/09/2011 Mitr Lekhak
2 30/06/2009 Paixieam Tekidh Kanoon
3 18/06/2009 Rikshaw Driver Anim Bhadem
4 30/05/2009 Ragar Zallo Sillu
5 16/05/2009 Rangamanchiea Patlo Raang, Polisagara thavn Japthi
6 18/03/2009 Napasieachim Burnas Kamam
7 14/12/2008 Agenta Thavn Xirant
8 18/11/2008 Patra Patlim Chitram
9 02/11/2008 Samai Sadhak Vatthad
10 18/10/2008 Kaloka Patlo Uzvad
11 07/10/2008 Kaliz Dhukanvchem Vidhaan
12 23/09/2008 Hallo Anim Suri
13 06/09/2008 Kazar Naka Bhurgem Zai
14 23/08/2008 Hem Benglur, Manglur Nhai
15 09/08/2008 Kanim Nhai Jinim
16 19/07/2008 Gulampon Anim Bhandhan
17 30/06/2008 Karganattllem Daaiz
18 14/06/2008 Doganim Baraileli Ekach Kanim
19 31/05/2008 Bhikari Konkani Lekhak
20 17/05/2008 Niea Nith, Haath Laath
21 03/05/2008 Axem Ek Prakaran
22 19/04/2008 Theen Kasamcho Sampadhak
23 05/04/2008 Barem Maguieam, Barem Axeavieam
24 22/03/2008 Polkurieank Jieavank Janvchenam
25 08/03/2008 Tuji Gomti Chirditam
26 23/02/2008 Zanarim Asom Sampadak
27 26/01/2008 Eka Ghara Dhon Suknim
28 13/01/2008 Ekach Avaichim Bhurgim
29 05/01/2008 Prasthavan