Lentan Reflections
Sl No Date Title
1 24/03/2012 Lentan Reflections -32
2 23/03/2012 Lentan Reflections -31
3 22/03/2012 Lentan Reflections -30
4 21/03/2012 Lentan Reflections -29
5 20/03/2012 Lentan Reflections -28
6 19/03/2012 Lentan Reflections -27
7 18/03/2012 Lentan Reflections -26
8 17/03/2012 Lentan Reflections -25
9 16/03/2012 Lentan Reflections -24
10 15/03/2012 Lentan Reflections -23
11 14/03/2012 Lentan Reflections -22
12 13/03/2012 Lentan Reflections -21
13 12/03/2012 Lentan Reflections -20
14 11/03/2012 Lentan Reflections -19
15 10/03/2012 Lentan Reflections -18
16 09/03/2012 Lentan Reflections -17
17 08/03/2012 Lentan Reflections -16
18 07/03/2012 Lentan Reflections -15
19 06/03/2012 Lentan Reflections -14
20 05/03/2012 Lentan Reflections -13
21 04/03/2012 Lentan Reflections -12
22 03/03/2012 Lentan Reflections -11
23 02/03/2012 Lentan Reflections -10
24 01/03/2012 Lentan Reflections -9
25 29/02/2012 Lentan Reflections -8
26 28/02/2012 Lentan Reflections -7
27 27/02/2012 Lentan Reflections -6
28 26/02/2012 Lentan Reflections -5
29 26/02/2012 Lentan Reflections -4
30 24/02/2012 Lentan Reflections -3
31 23/02/2012 Lentan Reflections -2
32 22/02/2012 Lenten Reflection - Ash Wednesday
33 03/04/2010 Alleluia, Alleluia, Kristh Marnanthlo Jivanth Zala Ani Kedinch Morasona
34 03/04/2010 Halleluiah Sanvar
35 02/04/2010 Bapa Tujea Hatim Mhajo Othmo Opxitam
36 01/04/2010 Hanvem Tumcho Mog Kela, Thaxem Eka Meka'cho Mog Kara Thumi
37 31/03/2010 Pathki Zaliear Vhad Nhai, Ghatki Zainaka
38 30/03/2010 Thumcho Madhlo Eklo Mhaka Vikrit Karthalo
39 29/03/2010 Durbo-Le Tumche Savem Sadanch Astele, Pun Hanv Tumche Savem sadanch Aschona
40 28/03/2010 Hosanna! Sadenv Sarvesparache Navim Ieatha Tho
41 27/03/2010 Parje Kathir Eka Manxiean Morchem Barem
42 26/03/2010 Dev Nindha
43 25/03/2010 Devak Kitemch Asadhiea Na
44 24/03/2010 Zo Kon Pathak Adartha Tho Patkacho Gulam
45 23/03/2010 Pituliechea Sarpacher Disht Galtha Tho Bachav Zathalo
46 22/03/2010 Jezu Saunsaracho Uzvad
47 21/03/2010 Tumche Madhem Pathak Natallo Tika Pailo Pathor Marundi
48 20/03/2010 Ho Manis Ulaita Te Bhaxean Konach Manis Edol Ulanvk Na
49 19/03/2010 Jezu Kurpal, Jezu Daieal, Jezu Amcho Mogal
50 18/03/2010 Hem Kharg Thujea Lockacher Tum Dhadinaka
51 17/03/2010 Jem Baap Kartha, Temch Puthyi Kartha
52 16/03/2010 Sodvanechem Udhak
53 15/03/2010 Voch Thujo Puth Vanchtalo
54 14/03/2010 Prachit Kalacho Chavtho Aithaar
55 13/03/2010 Dev Vortho Kartha
56 12/03/2010 Piealacho Mog Kar
57 11/03/2010 Tho Mhajo Virodhi
58 10/03/2010 Heramki Palunk Xikaiea
59 09/03/2010 Kalza Thavn Bogxiea
60 08/03/2010 Azapachem Mul Bhavadth
61 07/03/2010 Prachith Kalacho Thisro Aaithar
62 06/03/2010 Parthiean Jivanth Zala
63 05/03/2010 Bandhpieanim Upkarna Mhan Sandullo Fatharach Zanvk Pavlo Muliea Pathar
64 04/03/2010 Gresth Monis Anim Lazar
65 03/03/2010 Paas Mandcho
66 02/03/2010 Khalthieak Vartho Kartha-le
67 01/03/2010 Thumkai Patim Mezun Ditha-le
68 28/02/2010 Ho Mhojo Pooth
69 27/02/2010 Dusmanamcho Mog Khara
70 26/02/2010 Bhavalagim Razi Za
71 25/02/2010 Maag Thuka Melthelem
72 24/02/2010 Fakath Chalis Dis Ur-Le
73 23/02/2010 Devache Utranchem Bol
74 22/02/2010 Sam. Pedru Apsotalache Baskechi Parab
75 21/02/2010 Talnecher Zaith Vharumk Magnieachi Garz
76 20/02/2010 Bolaiki Aslieank Vaizachi Garz Na
77 19/02/2010 Khancho Upvas Devak Manvatha
78 18/02/2010 Axirvaadh Va Xirap
79 17/02/2010 Thumchi Kalzam Xindha
80 16/02/2010 Lenten Reflection from 16th Feb 2010
81 04/04/2009 Jezu Kurpal, Jezu Dieal, Jezu Amcho Mogal
82 02/04/2009 Kon Mhajem Utar Paltha, Tho Kedinch Morn Dekchona
83 30/03/2009 Thumche Madhem Pathak Natlo Thika Pailo Pathar Marundi
84 29/03/2009 Jezu Radlo
85 27/03/2009 Ho Kaim Mhan Amim Zanamv, Pun Kristh Kaimcho Mhan Konaki Kalit Aschem Na
86 22/03/2009 Patka Kalola Thavn Uzvadak Ye
87 15/03/2009 Moda Thumi Hem Deval Ani Theen Disanim Hanv Tem Ubartolom
88 02/03/2009 Mhojea Lhan Bhavam Bhainim
89 01/03/2009 Pathki Jini Badala, Bari Khabar Sathmana